Super User

Super User

Senior Reporter @NewsPlus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Web site URL: http://joomshaper.com

BİRİNCİ KISIM

 GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

  

Sendikanın Adı

Madde 1 - Sendikanın Adı; ” Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası‘’dır. Kısa adı AND-SEN’dir.

Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2 - Sendikanın merkezi, ANKARA’ dır.  Sendikanın adresi;  “Birlik Mahallesi 9.Cadde 52. Sokak No: 17/2 ÇANKAYA/ANKARA dır.

Adres Değişikliği

Madde 3 - Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 4 - Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 2 sıra nolu  “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri” hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Sendikanın faaliyet alanındaki kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

1      Milli Eğitim Bakanlığı,

2      Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,

3      Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

4      Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,

5      Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

6      Üniversiteler (Üniversite Hastaneleri Hariç)

7      Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

8      Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

Sendikanın Amacı

Madde 5 – Sendika; bağımsız sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi zenginliklerimize saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için;

 1. a) 4688 sayılı yasanın Toplu Sözleşmeli ve Grevli Kamu Çalışanları Sendika Yasasına Dönüştürülmesi için çalışır.
 2. b) Üyelerinin ve tüm çalışanların özlük haklarını korumayı, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve

     yönetmeliklere uygun davranılmasının sağlaması, haksızlık yapılmasını engellemek için çalışır.

 1. c) Üyelerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine

    getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamayı ve kurum içi ve kurumlar arası ücret adaletsizliğinin   

    giderilmesi için çalışır.

 1. d) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum

    hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye

    topluluğu meydana getirmek için çalışır.

 1. e) Çağdaş ve bilimsel eğitim normlarına uygun bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi, eğitimde kalitenin ve

    verimliliğin artırılması için etkinlikler ve akademik çalışmalar yapar veya bu tür çalışmalara katkıda bulunur.

 1. f) Anayasa ve yasalarda ifadesini bulan ulusal eğitim sisteminin ana ilke ve amaçlarının gelişen ve değişen yüzyılın

   ihtiyaçlarına  cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesi için uygulamada ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikleri çağın

   ve teknolojinin  gelişmesine uygun olarak geliştirilmesi, yenileştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde görüş ve öneri

   belirler ve aktif çalışmalarda bulunur.

 1. g) Üyelerine iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır.
 2. h) Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yürütür.

ı) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin

    bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder.

 1. i) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla görülen

    hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki  ve teknik eğitim çalışmalarına önem

    verir.

 1. j) Üyelerinin adil, eşit ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından

    yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır.

 1. k) Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir.
 2. l) Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için  başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu

   bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür.

 1. m) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba

     sarf eder.

 1. n) Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar

    yapar.

 1. o) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır.

ö) Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır.

 1. p) Özürlü üyelerinin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar.
 2. r) Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu

    pazarlık ve grev hakkı  tanınması için mücadele eder.

 1. s) Üyelerinin karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için

    çalışmalar yapar,

ş) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, Avrupa Sosyal Şartı, İnsan Hakları Avrupa

    Sözleşmesi ve ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal

    hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

 1. t) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için

   girişimlerde bulunur.

 1. u) Araştırma ve geliştirme birimleri kurarak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar çıkarır.

ü) ( ESKİ HALİ ) Eğitim hizmetlerine yönelik olarak radyo, televizyon, kütüphane ve basımevi kurar ve işletir.

(ü) ( YENİ HALİ )Eğitim hizmetlerine yönelik olarak kütüphane ve basımevi kurar ve işletir.

 1. v) Üyelerinin çıkarları doğrultusunda; kooperatif, yardımlaşma sandığı, lokal, kreş, yuva, huzurevi, yurt, okul,Eğitim,

    spor, sağlık ve dinlenme tesisleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurar ve işletir. Sportif faaliyetlerde bulunur.

 1. y) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun

     yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu

     kurum ve kuruluşlarına veya afetzede üyelerine aynî ve nakdî yardımda bulunur.

Tanımlar

Madde 6 - Bu tüzükte geçen;

 1. a) Ülke : Türkiye Cumhuriyetini
 2. b) Hizmet Kolu: Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunu,
 3. c) Sendika: Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası ( And-Sen)’i,

ç) Merkez: Sendika genel merkezini,

 1. d) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ve hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından bağlı tüm

    birimleri,

 1. e) Delege: Genel kurullarda üyeleri temsilen görev yapan seçilmiş kişiyi,
 2. f) Toplu Görüşme: Kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam

    ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı

    ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik

    artırıcı diğer yardımlara ilişkin olarak yetkili kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu

    İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeyi,

 1. g) Uzlaştırma Kurulu: Toplu görüşmeler sırasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için oluşturulan

    kurulu,

 1. h) Mutabakat Metni: Toplu görüşme sonucunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,

    ifade eder.

Sendikanın  Çalışma Şekli

Madde 7 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslar arası sözleşme ve şartlardan doğan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna Ülke değerlerinden sapamaz.

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 8 - Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler,  Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan

başka;

 1. a) Üyeleri adına toplu görüşmelere katılır, mutabakat metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır.
 2. b) Toplu pazarlık uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, Uzlaştırma Kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
 3. c) Çalışma hayatında, mevzuattan, toplu iş görüşmelerinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve

mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli

yardımda bulunur.

 1. d) Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri  belirler.
 2. e)    Amacına  uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası

kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir.

 1. f)      Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir.
 2. g)     Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar.
 3. h)    Üyelerinin mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet

                edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler.

 1. l)    Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve

                çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu

                konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar.

 1. i)     Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır.
 2. j)  Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslar arası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılarına katılabilir.
 3. k)     Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.
 4. l)     Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre  sahip olduğu yetkileri kullanır.
 5. m) Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

 

BİRİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

Sendikaya Üye Olma

Madde 9 - Sendika, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci  maddesinin iki numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü  dışında,  adaylık veya deneme süresini tamamlamış herkesi hiçbir ayrım gözetmeksizin üyeliğe kabul eder

Üyeliğin Kazanılması

Madde 10 – ( ESKİ HALİ ): Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 uncu maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler.  Bunun için, ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan  Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formundan (3) Üç nüsha doldurup işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine  vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir. Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.  

      Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt fişinin bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır

Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde  iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir. Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

                Üyelerden emekli olanlarla, bu üyelerden sendikal mücadeleye önemli katkısı bulunanlar, Yönetim Kurullarının kabulü ile onur üyesi olabilirler. Sendika üyelerinin yararlandığı haklardan yararlanırlar. Ancak onların kullandığı yetkileri kullanamazlar.

Madde 10 – ( YENİ HALİ ): Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 uncu maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler.  Bunun için, ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan  Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formundan (3) Üç nüsha doldurup işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine  vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir. Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.  

      Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt fişinin bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır

Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde  iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir. Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma

Madde 11 – ( ESKİ HALİ ):  Her üye sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Bildirim Formundan (3) Üç nüsha doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir.Çekilme bildirimini alan sendika görevlisi kayıt defterine işler ve alındığına ait bir belgeyi ilgiliye verir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur. Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika Merkez Genel Kurulunca verilir.  Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile (15) on beş gün içinde bildirilir.

 Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren  ( 15 ) On beş gün içinde  görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı  kesinleşinceye kadar sürer.

Madde 11 – ( YENİ HALİ ):  Her üye sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Bildirim Formundan (3) Üç nüsha doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir.Çekilme bildirimini alan sendika görevlisi kayıt defterine işler ve alındığına ait bir belgeyi ilgiliye verir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren otuz gün sonra geçerli olur. Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika Merkez Genel Kurulunca verilir.  Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile (15) on beş gün içinde bildirilir.

 Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren  ( 15 ) On beş gün içinde  görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı  kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 12 - Sendika üyeliği;

 1. a) Sendika üyeliğinden çekilme,
 2. b)  Sendika üyeliğinden çıkarılma,
 3. c)     Emekli olma,
 4. d)     4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma,  
 5. e)     Haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süre ile üyelik aidatı ödememe,
 6. f)     Hizmet kolunun değişmesi,
 7. g)     Memuriyetten çıkarılma,
 8. h)    Memuriyetten istifa,
 9. i)      Üyenin ölümü,

hallerinde sona erer.  

Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği  sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

Madde 13 - Üyeliğin devamı ve askıya alınması;

 1. a)  Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar,
 2. b)    Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar,
 3. c)    Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar,
 4. d)    Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların adaylık süresince,

üyelikleri askıda kalır.

                Sendika Üyeleri, İşyerinin bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir. İşyerinin bulunduğu yerde şube yada temsilcilik yoksa üyelik il şubesince, il şubesi de yoksa Genel Merkezce kabul edilir.

                İş yeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir.

                Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz. Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder. Üyeliği nakledilenlerin eski şube organlarındaki yönetim görevleri de sona erer.

Konfederasyon üyeliği

Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst kuruluşa üye olunamaz. Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği

Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Üye olma ve üyelikten çekilmede  sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKA ORGANLARI

 

Sendika Organları

Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır:

 1. Sendika ve şube zorunlu organları;
 2. a)     Genel Kurul,
 3. b)     Yönetim Kurulu,
 4. c)     Denetleme Kurulu,
 5. d)     Disiplin Kurulu,
 6. Sendika istişare organları;
 7. a)     Başkanlar Kurulu,
 8. b)     Temsilciler Kurulu,
 9. c)     Merkez Danışma Kurulu

ç)     Onur Kurulu

 1. d) Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar,

 

SENDİKA GENEL KURULU

 

Sendika Genel Kurulunun Oluşması

Madde 17 - Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek 250 (İki yüz elli) üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder.

Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 250 (İki yüz elli ) üst kurul delegesinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

 1. a)     Öncelikle her şube için bir delege ayrılır.
 2. b)     Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur.
 3. c)     (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 250 (İki yüz elli ) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 250 (İki yüz elli ) delegenin tahsisi tamamlanır.

Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube  genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile çalıştıkları kurum ve ikametgah adreslerini bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde  sendika genel merkezine gönderirler.

Genel kurul delegelerinde  ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme  ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır. Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 18 – Merkez genel kurulu, üç yılda bir genel merkezin bulunduğu ilde toplanır. Merkez genel kuruluna çağrı merkez yönetim kurulunca yapılır. Merkez yönetim kurulunca; toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı gün, en az on beş gün öncesinden kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir..

Merkez genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, en çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci  toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.  Bu sayı üye veya delege tamsayısının dörtte birinden az olamaz.

Merkez genel kurullarında delege olmayanlar nisapta dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar ve zorunlu organlara seçilemezler.

Genel kurul ve olağanüstü genel kurula katılacak delegelere genel merkez yönetimince; iki genel kurul arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporu 15(on beş) gün önceden gönderilir

Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-on yedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler  yukarıdaki günlerden biri içinde tamamlanır.

Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Sendika Merkez Yönetim Kurulunuca çıkartılacak Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

Merkez genel kurulu, merkez yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya merkez genel kurulu delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde olağanüstü toplanır. Toplantı isteminde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz. 

 

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 19- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Organların seçimi,
 2. b)    Tüzük değişikliği,
 3. c)    Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 4. d)   Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü,
 5. e)    Üyelik aidatının belirlenmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme,
 6. f)    Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 1. g)     Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme,
 2. h)    Sendika şubesi açma veya bu konuda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da

kapatma,

 1. i)    Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali

imkanları ve genel kurul kararları göz önünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme,

 1. j)     Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme,
 2. k)   Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme,
 3. l)     Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak  Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten

çıkarılacak üyeler hakkında karar verme,

 1. m)  Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme,
 2. n)  Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile

diğer görevlilere verilecek  huzur hakkını belirleme,

 1. o)    Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme,
 2. p)    Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme,
 3. q)    Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka

bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.

 

SENDİKA YÖNETİM KURULU

 

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 20- ( ESKİ HALİ ) Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali İşler Başkanı, Genel Teşkilatlandırma Başkanı, Genel Eğitim,Mevzuat ve Ar-Ge ( Araştırma ve Geliştirme ) Başkanı, Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Başkanı ve Genel Basın, Yayın, Sosyal ve Dış İlişkiler Başkanlığından oluşur.

Genel başkan tek dereceli Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise liste halinde seçime girer ve kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilirler. Yönetim Kurulu için ayrıca 6 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Genel Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Görev değişikliğinin yapılmasında aynı usule uyulur. Yedek üyeler de davet edildikten sonra

İlgili alan başkanlıklarında ( sekreterya da ) görev alan üyelerin yarıdan fazlasının ayrılması halinde en geç  1 ( bir ) ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.

Madde 20- ( YENİ HALİ ) Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali İşler Başkanı, Genel Teşkilatlandırma Başkanı, Genel Eğitim,Mevzuat ve Ar-Ge ( Araştırma ve Geliştirme ) Başkanı, Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Başkanı ve Genel Basın, Yayın, Sosyal ve Dış İlişkiler Başkanlığından oluşur.

Genel başkan tek dereceli Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise liste halinde seçime girer ve kullanılan oyların salt çoğunluğu ile seçilirler. Yönetim Kurulu için ayrıca 7 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Genel Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Görev değişikliğinin yapılmasında aynı usule uyulur. Yedek üyeler de davet edildikten sonra

İlgili alan başkanlıklarında ( sekreterya da ) görev alan üyelerin yarıdan fazlasının ayrılması halinde en geç  1 ( bir ) ay içerisinde olağanüstü genel kurul toplanır.

 

Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Sendikanın Genel Merkez yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Sendika  yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Kamu İşveren Kurulu ile yapılacak toplu görüşmelere oturma, üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat

      metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya anlaşmazlık konularını belirleme ve

      tutulacak tutanağı imzalamak,

 1. Toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,
 2. Uzlaştırma kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek,
 3. Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek,
 4. Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek,
 5. Personel mevzuatında öngörülen kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya

       komisyonlara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

 1. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,
 2. Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek.
 3. Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak,
 4. Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak,
 5. Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 6. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak,
 7. Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 8. Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak,
 9. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde  genel kurul

       delegelerine  intikal ettirmek,

 1. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
 2. Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte

       sendika adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek,

 1. Genel kurulca verilen yetki çerçevesinde her nevi taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek,

       kiraya vermek ve lüzumunda satmak,

 1. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların

       toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek,

 1. Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri

      belirlemek ve göndermek,

 1. Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve

      onlardan talepte bulunmak,

 1. Sendika bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek,
 2. Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve

      kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda

      husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

 1. Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak;  bütçede belirlenen kadrolara gerekli

      elemanlar çalıştırmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit

      etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler  yapmak,

 1. Sendika adına başarılı çalışmalarda bulunanlara ( çalışanlar dahil ) yönetim kurulu kararı ile ödül vermek,

      verilecek ödülün mahiyet ve miktarını tespit etmek,

 1. ( ESKİ HALİ ) Üyelerinin meslekî, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini ve deneyimlerini artıracak kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikleri tertiplemek, sağlık, spor, lokal, dinlenme ve sosyal tesislerle radyo, televizyon, kütüphane, basın ve yayın işleri için gerekli tesisleri kurmak.
 2. ( YENİ HALİ ) Üyelerinin meslekî, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini ve deneyimlerini artıracak kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikleri tertiplemek, sağlık, spor, lokal, dinlenme ve sosyal tesislerle, kütüphane, basın ve yayın işleri için gerekli tesisleri kurmak.
 3. İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek,
 4. Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin faaliyet sahası dışındaki çalışma seyahatlerine karar

      vermek; Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlarda genel merkez yönetim kurulu kararı ile yolluk ve yevmiyeleri

      ödenmek şartıyla geçici olarak göreve gönderilebilirler.

29.Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını

      gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak.

 1. Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve

      gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak,

31 . Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk

       etmek.

 1. Kanuna, genel kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden merkez ve şube yöneticileri

      ile temsilcilerini, merkez disiplin kuruluna sevk etmek. Merkez ve şube yöneticilerinin geçici olarak işten el

      çektirilmesini talep etmek, merkez disiplin kurulu kararını kanun hükümlerine göre uygulamak.

 1. Sendika şubesi veya temsilciliklerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak

      sendika merkezine gönderilmek kaydıyla avans göndermek,

 1. Demirbaş satın almak, mevcut demirbaşları satmak veya demirbaştan düşürmek veya Sendika şubesine devri

      hususlarını karara bağlamak.

 1. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 2. Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek

      amacıyla genelgeler yayımlamak,

 1. Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek,
 2. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
 3. Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev  ve işleri

      yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 22 - Yönetim Kurulu en az 15 (on beş) günde  bir  defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın yokluğunda  genel sekreterin başkanlığında toplanır. Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.  Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karar defteri genel sekreter tarafından muhafaza edilir.

Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde en çok oy alandan başlamak üzere, yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır. Bu şekilde üye sayısı tamamlanan yönetim kurulu yukarıda belirtilen usule uygun olarak görev Bölümü yapar. Yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının üç ve daha az sayıya inmesi durumunda sendika  genel kurulu 1 ( bir ) ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim kurulunca belirlenir.

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 23 - Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.
 2. b)    Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir.
 3. c)    Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, İlgili alan başkanlıklarının ( sekreteryaların ) konularıyla

ilgili yazışmaları  ilgili başkan ( sekreter ) ile birlikte imza eder.

 1. d)     Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek  yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir.
 2. e) Mali mevzuata uygun olarak harcamaları kontrol etmek ve banka çeklerini imzalamak.
 3. f)     Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.
 4. g)     Genel Başkan, lüzumu halinde karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar sendika adına harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
 5. h)    Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

ı)             Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar.

 1. i) Hizmet kolu ile ilgili sorunları Ekonomik ve Sosyal Konseye iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir.
 2. j) Sendika yayın organlarına sahiplik eder.

Genel Sekreterin Görev, Yetki  ve Sorumlulukları

Madde 24 - Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a)   Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve 

sorumluluklarını üstlenir.

 1. b)    Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar.
 2. c)    Sendikanın genel yazışmalarını ve gelen ve giden evrak kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 3. d)    Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.
 4. e)    Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur.
 5. f)    Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler.

               Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur.

 1. g)    Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur.
 2. h)   Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür.
 3. i)    Sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.
 4. Alanıyla ilgili konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle basın toplantısı ve basın açıklaması yapar.

Genel Mali İşler Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 25 - Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin

uygulanmasını sağlar.

 1. b) Muhasebe  ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar.
 2. c) Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.
 3. d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği

gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

 1. e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.
 2. f) Sendikanın taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak

tutulmasını sağlar.

 1. g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
 2. h) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta

poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

 1. i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar

yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar.

 1. j) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte

imza eder.

 1. k) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar.

 1. l) Sendika ve şube yöneticilerinden ücretsiz izine ayrılanların mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve

saklar.

 1. m) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince  üyelik aidatının zamanında sendika hesabına aktarılmasını

temin ve kontrol eder.

 1. n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç)

ay içinde ilgili bakanlıklara ve mercilere gönderir.

 1. o) Çalışmalarını diğer başkanlıklarla ( sekreteryalarla ) Koordineli olarak yürütür.
 2. p) Alanıyla ilgili ( Başkanlığıyla ) Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yerine getirir.
 3. r) Mali mevzuata göre banka çeklerini Genel Başkan ile birlikte imzalar
 4. s) Alanıyla ( Başkanlığıyla ) ilgili konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle basın toplantısı ve basın açıklaması yapar.

Genel Teşkilatlandırma Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 26 -  Genel teşkilatlandırma Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
 2. b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle

              ilgili görevleri yönetir, üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini  üyelerin kendilerine ve

              kurumlarına intikalini sağlar

 1. c)     Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması

gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için hazırladığı raporu Sendika Yönetim Kuruluna sunar.

 1. d)    Genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.
 2. e)   Şubelerde delege seçilmesi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar.
 3. f)    Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlar.
 4. g)    Sendikanın temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim

kuruluna önerilerde bulunur.

 1. h)   Teşkilatlandırılan iş yerlerindeki çalışanlara, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan  kitap, broşür, bildiri gibi

yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar, bu hususta toplantılar düzenler, teşkilatlanma konusunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu hususta genel başkanla birlikte mesai sarf eder.

 1. i)   Genel Başkan ile birlikte alanıyla ilgili başkanlığının ( sekreteryasının ) hazırladığı yazıları imzalar.
 2. j) Çalışmalarını diğer başkanlıklarla ( sekreteryalarla ) Koordineli olarak yürütür.
 3. k)    Alanıyla ( Başkanlığıyla ) ilgili konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle

basın toplantısı ve basın açıklaması yapar.

 1. Alanıyla ilgili ( Başkanlığıyla ) ilgili Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yerine getirir.

Genel Eğitim, Mevzuat ve Ar-Ge ( Araştırma ve Geliştirme ) Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 27 - Genel Eğitim ve Ar-Ge  Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar.
 2. b)   Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar.
 3. c)   Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş  ve benzeri

yayınları hazırlamak üzere Genel Basın Yayın Sosyal ve dış ilişkiler başkanıyla birlikte çalışmalar yapar  ve

yönetim kuruluna sunar.

 1. d)    Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb.

yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.

 1. e)    Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar.
 2. f)     Sendikanın daha güzel ve verimli çalışmasını sağlamak üzere araştırma ve planlama yapar, projeler geliştirir

              ve yönetim kuruluna sunar.

ı)             Eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim

için ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder.

 1. i)      Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve  

              değişiklikleri takip eder, Sendika Yönetim Kuruluna sunar ve şubelerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlar.

 1. i)      Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken düzenlemeler

             hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.

 1. j) Üyelerin her türlü sosyal hak ve çıkarlarında gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları

          ilgili ve yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna getirir.

 1. Genel Başkan ile birlikte alanıyla ilgili başkanlığın ( sekreteryasının ) hazırladığı yazıları imzalar.
 2. Üyelerin mesleki ve diğer konularda gelişmelerini sağlamak amacıyla konferans, panel, kurs ve benzeri faaliyetleri planlar ve sonuçlandırır.
 3. Çalışmalarını diğer başkanlıklarla ( sekreteryalarla ) Koordineli olarak yürütür.
 4. o) Alanıyla ilgili ( Başkanlığıyla ) Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yerine getirir.

ö)  Alanıyla ilgili  konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle basın toplantısı   

       ve basın açıklaması yapar.     

Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 28 - Genel toplu Görüşme ve Mevzuat Başkanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a)     Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür.
 2. b)     Kendisine bağlı büroların ve Hukuk bölümünün düzenli ve verimli çalışmasını temin eder.
 3. c)      Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir.
 4. d)     Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder.
 5. e)    Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar ve sonuçlandırır.
 6. f)      Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar.
 7. g)      Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar.
 8. h)    Toplu görüşmelerden, mevzuattan ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıklarda, idare ile doğacak ihtilaflarda, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda; üyelerini ve mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak.

ı)      Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

 1. i) Genel Başkan ile birlikte alanıyla ilgili başkanlığının ( sekreteryasının ) hazırladığı yazıları imzalar.
 2. Çalışmalarını diğer başkanlıklarla ( sekreteryalarla ) Koordineli olarak yürütür.

k)Alanıyla ilgili ( Başkanlığıyla ) Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yerine getirir.

l)Alanıyla ilgili  konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle basın toplantısı ve basın açıklaması yapar.

Genel Basın, Yayın, Sosyal ve Dış İlişkiler Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 29 -  Genel Basın, Yayın, sosyal ve Dış İlişkiler Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarını temin için Müzik eğlence, Tiyatro, piknik, kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenler.

 1. b) Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlar.
 2. c) Yayın çalışmaları için gereken maddî ve teknik imkanları hazırlar ve yeterli ödeneğin bütçeye konulması için öneride bulunur.

ç) Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturur.

 1. d) Ulusal ve uluslararası radyo, televizyon ve basın organları ile iletişimi sağlar.
 2. e) Basın toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 3. f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer sendika ve sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlar.Gerektiğinde bu sivil toplum örgütlerinin yurt içi ve yurt dışındaki toplantılarına katılır.
 4. g) Sendika adına; üyelerine, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde bulunur.

h)Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (kooperatifler, sandıklar, yurt, gezi, eğlence günleri vb) araştırır, tespit eder ve

     neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunar.

ı)  Üyelerin ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla spor müsabakaları düzenler.

 1. i) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun

     onayına sunar.

 1. j) Çalışmalarını diğer Başkanlıklarla koordineli olarak yürütür.
 2. k) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.

l)Alanıyla ilgili  konularda gerektiğinde önceden Genel Başkandan onay almak suretiyle basın toplantısı ve

   basın açıklaması yapar.

 1. m) Alanıyla ilgili ( Başkanlığıyla ) Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları yerine getirir.

SENDİKA DENETLEME KURULU

Sendika Denetleme Kurulunun Oluşması

Madde 30 - Sendika Denetleme Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Asıl üye kadar da yedek üye seçilir.

Sendika Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar. Sendika Denetleme Kurulu asıl üyelerinden boşalma halinde denetleme kurulu başkanı, en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

Sendika Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 31 ( ESKİ HALİ ) -  Sendika Denetleme Kurulu,  3 (Üç) ayda bir defa sendika merkezinde toplanıp çalışmaları denetler. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Gerekli görülen hallerde Genel Başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 31 ( YENİ HALİ ) -  Sendika Denetleme Kurulu,  6 (Altı) ayda bir defa sendika merkezinde toplanıp çalışmaları denetler. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Gerekli görülen hallerde Genel Başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır:

 1. a)     Sendika  Denetleme Kurulu Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini yapar. Ara raporunu sendika genel başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
 2. b)     Sendika Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
 3. c)     Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar.
 4. d)     Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Gerekli görürse, yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
 5. e)     Denetleme Kurulu yaptığı denetlemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu raporla sendika yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Sendika  Yönetim Kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, 60 (altmış) gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur. Bu durumda olanların sendika genel kurulu sırasında  delegelik sıfatının kaldırılması yetkisi sendika genel kuruluna aittir. Ancak, delegelik sıfatı kaldırılan üyenin genel kurula itiraz hakkı saklıdır.Denetleme Kurulu, kanunlardan doğan diğer yetkilerini kullanır.

SENDİKA DİSİPLİN KURULU

Sendika Disiplin Kurulunun Oluşması

Madde 32 - Sendika Disiplin Kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Sendika Disiplin Kurulu için ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir.

Sendika  Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar. Sendika Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, Disiplin Kurulu başkanı en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

Sendika  Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 33 – Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan alacağı çağrı kararının, kurul başkanı ve üyelerine tebliği üzerine 7 (yedi) gün içerisinde  toplanır. Kurulun  toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf  çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına sunar.

Sendika Disiplin Kurulu;

 1. a)     Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı harekette bulunmak,
 2. b)     Sendikanın Tüzüğüne ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta

        bulunmak,

 1. c)     Sendikanın  amaçlarına ulaşılmasına veya gelişmesine engel olacak  eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak,
 2. d)     Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozan söz veya beyanlarda bulunmak,
 3. e)     Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolunda kurulmuş başka sendikaları desteklemek,
 4. f)      Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak,
 5. g)     Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak, sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak

        ve  maddi zarara uğratmak,

 1. h)    Sendika  ve şube yönetim kurulu üyeleri, bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcileri hakkında asılsız ihbar,

        şikayet ve bunları tahkir, tezyif  edici beyanlarda bulunmak,

 1. i)      Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve davranışlarda bulunmak, ve benzeri suçları işleyen sendika ve şube yöneticileri ile temsilcileri hakkında soruşturma yaparak uyarma, kınama veya geçici olarak azami üç ay  süreli işten el çektirme yada üyelikten geçici ihraç cezalarından birini öneren kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına bildirir.  Benzer suçların üyelerce işlenmesi durumunda yapılacak soruşturmalarda, üyelere de geçici ihraç cezası verilebilir. Geçici ihraç cezalarının süresi en fazla, ilk olağan genel kurula kadardır.

 ( ESKİ HALİ )Cezanın uygun görülmesi ve ilgilisine tebliği, Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kendilerine verilen cezayı tebellüğ eden ilgili, sendika genel kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine sendika genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse Disiplin Kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir ve bu durumda ceza verilmemiş sayılır.

Görevden el çektirilen şube  yöneticisi hakkında tüzüğün 33 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Sendika Disiplin Kurulu  ihraç gerektiren suçlar hakkında hazırladığı rapora görüşlerini ekleyerek sendika genel başkanlığına verir.

( YENİ HALİ ) Üyelikten çıkarma dışındaki verilecek cezaların sonucunu Sendika Yönetim Kurulu genek kurula ve diğer ilgililere bildirir. Kendilerine verilen cezayı tebellüğ eden ilgili, sendika genel kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine sendika genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse Disiplin Kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir ve bu durumda ceza verilmemiş sayılır.

Sendika  disiplin kurulu, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucu gereğinin yapılması için sendika şube başkanlığına gönderir.

Sendika Disiplin Kurulu; şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Görüşünü de belirleyerek sendika genel başkanına verir.

Yönetici ve üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez. Sendika yöneticisi ile üyelerine verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

SENDİKA BAŞKANLAR KURULU

 

Sendika Başkanlar Kurulunun Oluşması ve Görevleri

Madde 34 - Başkanlar Kurulu şube başkanları ile sendika yönetim kurulu üyelerinden oluşan istişari bir kuruldur. Kurula sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Kurul; Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir, lüzum halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır.

Başkanlar  Kurulu :

 1. a)     Şubelerin yerel meselelerini dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara tavsiyede bulunur,
 2. b)     Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur,
 3. c)     Toplu pazarlık görüşmelerinin düzenlenmesi ve mutabakat metinlerinin uygulanması hakkında görüşlerini

        belirtir,

 1. d)     Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat  üzerinde görüşlerini ortaya koyar,
 2. e)     Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar,
 3. f)      Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi  sağlayıcı önerilerde bulunur,
 4. g)     Ana tüzük maddelerinin gerektiğinde yorumunu yaparak genel yönetim kuruluna görüş bildirir.

        Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak görüşler, sonuç bildirgesi halinde özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak

        muhafaza edilir. Bu kararlar Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve yönetim kurulunca müteakip

        başkanlar kurulu toplantısında açıklanır.

 

TEMSİLCİLER KURULU

 

Temsilciler Kurulu

Madde 35 – Temsilciler Kurulu; sendika yönetim kurulu üyeleri, bölge temsilcileri ve il temsilcilerinden oluşur. Sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez  olağan olarak toplanır.

Temsilciler Kurulu, olağan toplantısının yanı sıra, Yönetim Kurulunca belirlenen şube başkanları ve il temsilcileri ile bölgesel olarak da toplanabilir. Temsilciler Kurulu toplantılarına genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi  başkanlık eder.

Temsilciler Kurulu toplantılarında teşkilatlandırma çalışmaları, sendikanın politikası ve çalışmaları ile bölgesel ve yerel sorunlar görüşülür ve toplantı sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur. Temsilciler kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

MERKEZ DANIŞMA KURULU

 

Madde 36 – Merkez danışma kurulu; Sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetim kurulunun belirleyeceği 14 üyeden oluşur. Merkez danışma kurulu Genel Başkanın çağrısı üzerine yılda en az 2 kez olağan olarak toplanır, Genel Başkanın lüzum gördüğü hallerde olağan üstü toplanır.

                Merkez danışma kurulunun alacağı kararlar tavsiye niteliğindedir. Danışma kuruluna Genel Başkan veya görevlendireceği bir sendika yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Merkez danışma kurulunda hazırlanan gündem maddeleri hakkında görüşmeler yapılır. Görüşmeler sonunda tavsiyeler karar altına alınır ve sonuç bildirgesi hazırlanarak sendika yönetim kuruluna sunulur.

 

ONUR KURULU

 

Madde 37 - Onur Kurulu, Sendikanın kuruluşundan itibaren yönetim organlarında görev almış, örgütlenme çalışmalarına emek vermiş, Eğitim Çalışanlarının sorunları ve çözüm yolları üzerinde çaba harcayan, konusunda deneyimli kişilerden Sendika Başkanının teklifi ile yönetim kurulunca atanan kişilerden oluşur. Onur Kurulu yılda bir kez Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ve hazırlanan gündemi görüşmek üzere toplanır. Onur Kurulu toplantılarına en yaşlı üye başkanlık eder.

Onur Kurulunca ortaya konulacak görüşler bir rapor halinde sendika genel başkanlığına sunulur.

 

 

İKİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKANIN ŞUBELERİ

 

Şubelerin Açılması ve Zorunlu Organları

Madde 38 - Sendika şubeleri, genel kurulun sendika yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak genel merkeze bağlı olarak açılır.  Şubeler, Sendika Yönetim Kurulunun şube açılması için şube kurucular kuruluna yetki veren karar tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde olağan genel kurullarını yapmamış olanların yetkileri kendiliğinden düşer. Şube kurucusu olabilmek için sendika üyesi olmak ve en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir.

Sendika şubesinin faaliyet alanında aidat ödeyen üye sayısının 400’ün altına inmesi durumunda Sendika Yönetim Kurulu, durumu bir yazı ile ilgili mercilere bildirir. Şubeliği düşen   şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler, şubeliğin düşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumlarına dönerler.

 

Şubelerin nerede ve ne şekilde açılacağı, açılacak şubedeki zorunlu veya ihtiyari organlarındaki görevlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde belirtilir.

Şube kurucusu olmak isteyenlerden nüfus cüzdan örnekleri, ikametgah belgeleri, en az iki yıldan beri kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş dilekçelerine  eklemek suretiyle sendika Yönetim Kuruluna gönderirler. Genel teşkilatlandırma sekreterinin hazırlayacağı rapora istinaden sendika yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasını kararlaştırabilir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il veya ilçeyi kapsayabilir. Sendika Yönetim Kurulu şubelerin faaliyet alanının kapsamını gerektiğinde yeniden düzenleyebilir.

Şube kurulmasına ilişkin karar, Sendika Yönetim Kurulunca 15 (on beş) gün içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer suretleri eklenir.

ŞUBE GENEL KURULU

 

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 39 – Şube genel kurulu şubenin üye sayısı 500 ile 3000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 100 ( Yüz ), delegeden ve şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üyelerinden; üye sayısı 3000’den fazla ise  150 ( Yüz elli ) delegeden ve şube yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Delegeler, “Seçim Yönetmeliği'' esaslarına göre seçilir.

Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları

Madde 40 -  Şube genel kurulları; merkez genel kurulu toplantı tarihinden en az iki ay önce bitirilmek kaydıyla, merkez yönetim kurulunca hazırlanacak takvime göre toplanır.  Şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulunca; toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı gün, en az on beş gün öncesinden kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Şube genel kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, en çok on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Şube genel kurullarında delege olmayanlar nisapta dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar ve zorunlu organlara seçilemezler.

Şube genel kurulu, şube yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube genel kurulu delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, en geç altmış gün içinde olağanüstü toplanır. Toplantı isteminde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. 

Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 41 -  Şubelerin en yetkili organları olan şube genel kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a)     Organların seçimi,
 2. b)     Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,
 3. c)     Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası,
 4. d)     Sendika genel kuruluna delege seçme,
 5. e)     Aylıksız izinli sayılacak şube yöneticilerini belirleyerek Sendika Genel Kurulunda görüşülmek üzere Sendika

        Yönetim Kuruluna sunmak,

 1. f)      Mevzuat ve Tüzükte yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların ve şube ile ilgili diğer işlemlerin

         karara bağlanması.

 1. g) Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 42 - Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Mali Sekreter, Teşkilatlandırma Sekreteri, Eğitim  Sekreteri, Mevzuat Sekreteri ve  Sosyal İşler Sekreterinden oluşur. Şube yönetim kurulu üyeleri seçiminde sendika yönetim kurulu üyeleri seçimindeki esaslar kıyasen uygulanır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18’inci  maddesi gereğince sendika şubelerinde;

 1. a) 400 ile   3000 üyesi olan sendika şubesinde 1 yönetim kurulu üyesi
 2. b) 3001 ile   5000 üyesi olan sendika şubesinde 2 yönetim kurulu üyesi
 3. c)5001 ile   7500 üyesi olan sendika şubesinde 3 yönetim kurulu üyesi
 4. d) 7501 ile 10.000 üyesi olan sendika şubesinde 4 yönetim kurulu üyesi
 5. e) 001ve daha fazla üyesi olan sendika şubesinde 5 yönetim kurulu üyesi, istedikleri taktirde sendika genel

            kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır.

Aylıksız izin hakkını kullanmayan yöneticiler aynı yasa maddesince belirtildiği üzere kurumlarından 1 (bir) gün izinli sayılırlar.

Aylıksız izinli sayılanların emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır. Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler.

Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 43 - Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika  Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi şube yönetim kuruluna aittir.

Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a)     Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen bankalarda hesap

        açmak ve bu hesaptan en az iki imza ile para çekmek, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne

        uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak. Sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğini sarf

        evrakı ile incelemek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar Sendikaya

        göndermek,

 1. b)     Şube genel kurulunun gündemini, genel kurula sunulacak raporu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplantıya

        çağırmak,

 1. c)     Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,
 2. d)     Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep etmek.
 3. e)     İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak,
 4. f)     İşyerlerinde temsilci odası ve duyuru panosu ile ihtiyaç duyulabilecek gerekli malzemeleri talep etmek ve

        girişimlerde bulunmak,

 1. g)     Lüzum gördüğü takdirde işyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcilerinden gerekli gördüklerini şube merkezine

        çağırarak istişarede bulunmak,

 1. h)    Şube sınırları içinde ortaya çıkan her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek,
 2. i)      Sendika üyeliği için şubeye baş vuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak

        üzere başvurunun başvuru tarihini izleyen 3 (üç) işgünü içinde Sendikaya intikalini sağlamak,

 1. j)      Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle ilişki

        kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları Sendikaya intikal ettirmek,

 1. k)    Şube faaliyetleri hakkında her 3 (üç) ayda bir sendikaya rapor göndermek,
 2. l) Şube yönetim kurulu sendika veya şubesi adına dava açamaz, açılan davalarda husumete ehil olamaz.
 3. m)   Sendika yönetim kurulunun Tüzüğe ve iç mevzuata uygun olan her türlü talimatını yerine getirmek,
 4. n)    Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 44 – Şube yönetim kurulu, en az ayda bir defa şube başkanının, şube başkanının yokluğunda şube sekreterinin başkanlığında toplanır.

Şube yönetim kurulu, şube sekreterinin hazırladığı gündemdeki konularla uygun gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar. Şube yönetim kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, kararı toplantı başkanının oyu belirler.

Şube yönetim kurulu toplantılarına kabul edilebilir mazeret belirtmeden üç defa üst üste katılmayan üye, şube yönetim kurulunca şube disiplin kuruluna sevk edilir.

Sendika Şubelerinde Görev Bölümü ve Yetkiler

Madde 45 – Şube yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1.  Şube Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 2. a) Şubeyi şube başkanı temsil eder.
 3. b) Şube başkanı şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlarla yapılacak toplantılara başkanlık

eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine

devredebilir.

 1. c) Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını, diğer sekreterlerle ilgili

evrakları imza eder.

 1. d) Genel başkanın izni ile şube adına basın toplantısı veya beyanatta bulunur, mahalli basındaki yanlış haberleri

tekzip eder, yargıya intikal etmesi gereken haberleri sendikaya bildirir.

 1. e) Sendika şubesi adına her türlü sosyal faaliyetin organizasyonunu yapar.
 2. f) Şube sekreteri ile birlikte şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlar.
 3. g) Şube başkanı şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
 4.   Şube Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 5. a) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
 6. b) Şube yazışmalarını yürütülmesi, şube bürolarının yürütülmesi sekretere aittir.
 7. c) Şube yönetim kurulunun toplantılarının gündemi ile toplantı yer ve zamanlarını kurul üyelerine bildirir.
 8. d) Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
 9.  Şube Mali Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 10. a) Şubenin mali konulardaki  tüm işlemlerini kanun ve Tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür.
 11. b) Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
 12. Şube Teşkilâtlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 13. a) Sendikaca belirlenen teşkilatlanma programı dahilinde şube faaliyet sahası içinde kalan işyerlerinde çalışanların sendika çatısı altında toplanması için çalışır.
 14. b) Şube yönetim kurulu tarafından alınacak kararları yerine getirir.
 15. Şube Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 16. a) Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde şube faaliyet sahası içinde gerekli eğitim çalışmalarını

yapar. Eğitim konuları ile ilgili şube yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

 1. b) Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
 2. Şube mevzuat sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları:
 3. a) Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri

takip ederek şube yönetim kuruluna sunar.

 1. b) Sendikaca bildirilen mevzuatla ilgili her türlü bilgi, belge ve yayınların şubeye bağlı birimlere  ulaştırılmasını

sağlar.

 1. c) Yapılacak toplu görüşmelere ilişkin, şubeye bağlı işyerlerinde sorun ve talepleri derler, sendikaya iletilmek üzere yönetim kuruluna sunar.
 2. d) Üyelerin şikayet, istek ve taleplerini tespit eder ve yönetim kurula sunar.
 3. e) Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
 4. f) Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.
 5. Şube sosyal işler sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları:
 6. a) Ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. sosyal işleri takip eder.
 7. b) Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, üyelerin tanışması ve kaynaşmasını teminen eğlence, piknik vs.

sosyal etkinliklerin ön çalışmalarını yapar ve şube yönetim kuruluna sunar.

 1. c) Her türlü basın ve yayın vasıtalarını takip eder, bilgi ve dokümanları derler ve yönetim kurulunun bilgisine

                sunar.

 1. d) Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar.
 2. e) Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.

 

ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

 

Şube Denetleme Kurulu

Madde 46 - Şube Denetleme Kurulu; şube genel kurulu tarafından genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Şube Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.

Şube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen hükümlerine kıyasen çalışır.

Şube Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, yasalar, sendika tüzüğü ve sendika yetkili organlarının kararına uygun  olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu şube başkanına verir. Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar. Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu Sendika Genel Başkanına gönderir.

Şube Disiplin Kurulu

Madde 47 - Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Şube disiplin kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer.

Şube disiplin kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışması ile ilgili hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.

Kurul, Sendika Tüzüğü, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar. Uyarı veya kınama cezalarından birini verir. Ancak bazı hallerde sendika yönetim kuruluna bilgi verir.

İhraç gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendika Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere şube başkanına verir.

Şube Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar

Madde 48 – Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.

 

İKİNCİ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEMSİLCİLİK

 

Sendika Bölge, İl ve İlçe Temsilciliği

Madde 49 -  Sendika Yönetim Kurulunda kabul edilen teşkilatlanma planı ve ilkeleri çerçevesinde şube açılmasına gerek görülmeyen veya imkanı olmayan yerlerde Bölge, İl ve İlçe temsilcilikleri açılabilir veya oluşturulabilir. Oluşturulabilecek bu temsilciliklerin faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile görevlendirme ve görevden alma usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde düzenlenir.

İşyeri Sendika Temsilcileri

Madde 50 - İşyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda teşkilatlanma çalışmaları yapan ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle, üyeler ile işveren ve işyeri ile sendika  arasında iletişimi sağlamakla görevli işyeri sendika temsilcileri, sendikanın faaliyette bulunduğu hizmet koluna giren     ve sendika üyelerinin çalıştığı her işyerinde Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre bir genel kurul dönemi için seçilirler.

Sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; 4688 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi gereği, işyerindeki kamu görevlisi 20-100 arasında ise en çok 1 (bir), 101-500 arasında ise en çok 2 (iki), 501-1000 arasında ise en çok 3 (üç) ve 1001-2000 arasında ise en çok 5 (beş) ve 2000’den fazla ise en çok 7 (yedi)’dir. Birden fazla işyeri temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ NÖLÜM

MALİ KONULAR

GELİRLER

Sendikanın Gelirleri

Madde 51 - Sendikanın gelirleri şunlardır:

 1. a)   Üyelerden alınacak üyelik ödentileri,
 2. b)   Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,
 3. c)   Bağışlar ve yardımlar,
 4. d)   Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. e)    Uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar,
 6. f)    Yayın gelirleri,
 7. g)   Kanunun müsaade ettiği diğer gelirler.

Üyelik Aidatı

Madde 52 – Sendika üyeleri;  yasalar, Sendika Tüzüğü ve yönetmeliklerdeki gayelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere, her ay mutat olarak  ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşi ( % 05 ) ‘ i nispetinde üyelik ödentisi öderler.

Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenler, Sendika Yönetim Kurulunca beş çalışma günü içinde çalıştığı kuruma bildirilir.

Bütün aidatlar sendika merkezinde toplanır. Aidatlar Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına yatırılır.

Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili şubeler adına ve şubenin bulunduğu yerdeki bir bankada açılan hesaba şube giderlerini karşılayacak şekilde avans olarak transfer edilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

GİDERLER

Sendikanın Giderleri

Madde 53 - Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde merkez ve taşra birimlerinin harcamalarına karar vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

 1. a) Zorunlu giderler için genel merkez kasasında 75.000, şube kasalarında 20.000 gösterge rakamı ile memur

              maaş katsayısının çarpımından elde edilecek miktar kadar kasalarında nakit bulundurabilir.

 1. b) Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
 2. c) Sendika, Yardımlaşma sandıkları dışında üyeleri, yöneticileri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiçbir kişi, kurum ve

              kuruluşa borç veremez.

 1. d) Sendika gelirlerinin yüzde onunu; üyelerinin eğitim, mesleki  bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.
 2. e) Sendika ve şube yönetim kurullarında aylıksız izinli sayılanların aylıkları, Devlet memurlarında olduğu gibi, peşin ödenir.
 3. f) Sendika Yönetim Kurulu, şubelere gerekli gördüğü miktarda avans göndermeye yetkilidir.
 4. g) Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına göre yapacakları her türlü giderlerin, mevzuat

ve usulüne uygun olarak yapacakları harcamaların belgelerini, her ay sendika merkezine gönderirler.

 1. h) Üyelere, belgelemeleri kaydıyla sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları maddî kayıplarını karşılamak

              amacıyla yardım yapılabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı tarafça ödenirse üye sendikanın yaptığı yardımı 

              geri verir.

Sendika Bütçesi

Madde 54 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe 3 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

Bütçede:

 1. a) Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları,
 2. b)     Giderleri ve sarf yerleri,
 3. c)     Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik

ve ödenekler,

 1. d)    Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
 2. e)   Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak) ayrı ayrı

belirtilir.

Demirbaş Eşya

MADDE 55- Merkez ve şubelerin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere,merkez yönetim kurulu kararıyla demirbaş eşya satın alınabilir.

                Vergi Usul Kanununa göre Demirbaş sayılan her türlü eşya ve malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

                İhtiyaç fazlası demirbaş eşya, ihtiyaç duyulan başka bir şubeye gönderilebilir. Demirbaş eşyanın kaybolması, kırılması veya bozulmasına sebep olanlar ile bunları takipte ihmali görülen sorumlulara demirbaş eşyanın bedeli ödettirilir. Ancak kimsenin kusuru olmaksızın kaybolan, kırılan veya bozulan demirbaşlar için, yönetim kurulunca düzenlenecek tutanakla tespit olunduktan sonra işlem yapılır.

Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar

Madde 56 -  

 1. a)    Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımlar, sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlardaki görevlilere verilecek ödenekler ile, Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı, Sendika Genel Kurulunda tespit olunur.
 2. b) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
 3. c) Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda otuz gün ücretli izin

kullanırlar. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yıl da kullanılabilir. İkinci yılın sonunda

kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz. Kullanılmayan yıllık izinler karşılığında ücret ödenemez ve

talep edilemez.

 1. Sendika genel merkezi ilk genel kuruldan sonraki yapılacak her olağan ve olağanüstü genel kurula katılan delegelere sendikanın mali imkânları doğrultusunda genel kurul öncesinde veya yönetim kurulu kararı gereği genel kuruldan sonraki 2 ay içinde yol masraflarını öder.

Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler

Madde 57 - Sendika ve şubelerin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyelerine, sendika personeline ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere sendika tarafından yurt içi veya yurt dışına geçici olarak görevlendirilmeleri, aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Tazminatlar

Madde 58 -  a) Hizmet Tazminatı:

Sendika ve şubelerinde aylıksız izinli olan Yönetim Kurulu üyelerine, görev dönemleri sonu görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için iki aylık maaşları tutarında hizmet tazminat ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.Hizmet tazminatı hesabında bir yıldan az süreler bir yıl olarak kabul edilir. Ancak aylıksız izinli sayılanların tekrar aylıksız izinli göreve seçilmeleri durumunda hizmet tazminatı ödemeleri aylara isabet eden miktar üzerinden ödenir.

b)Kaza, Malûliyet ve Ölüm Tazminatları

Genel kurul dışındaki sendika ve şube zorunlu organlarının Yöneticilerinden önceden karar almak suretiyle herhangi birinin, Sendika veya şube yönetim kurulunca görevlendirilen teşkilat kademesindeki yönetici, temsilci üyeler ve teşkilatta çalışanlardan herhangi birisinin sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında iş kazası geçirerek tedavi görmesi sırasında ve istirahatlı olduğu sürece kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan ödemeler ile esas işlerinde almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır.

İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malûl kalanlara Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile malûliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretlerinin 5 katına kadar, iş yapamaz durumda malûl kalanlara net aylık ücretlerinin 8 katı, ölenlerin varislerine net aylık ücretlerinin 10 katı tutarında tazminat ödenir.

İşçilerin kıdem ve hizmet tazminatı hakları saklıdır.

Parasal Yardımlar

Madde 59 -  Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden yada sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla maddi yardım yapabilir.

Sendika ve şube organlarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu görevlerine yeniden  seçilemedikleri veya seçilmedikleri takdirde ayrıldıkları kurumlarındaki işlerine dönünceye kadar, sendikadan aldıkları en son aylık tutarında kendilerine aylık ödenir. Bu süre hiçbir şekilde bir ayı geçemez.

Yurt Dışına Gönderilme

Madde 60 – Sendika tarafından  üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa veya üst kuruluşun üyesi bulunduğu uluslar arası kuruluşlara veya bu kuruluşların dış ülkelerdeki diğer üyelerinin çağrısı üzerine yurt dışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel Kurulda tespit olunur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Mal Beyanı

Madde 61 – Sendika ve şubelerinin Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görev alanlardan aylıksız izinli sayılan yöneticiler, göreve seçildikten sonra, iki ay içinde kendilerinin, eş ve çocuklarının  mal beyanlarını sendikaya vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika şubelerindeki yöneticilik sıfatları  bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

Mal beyanı, her seçim döneminden sonra tekrarlanır. Mal beyanında yazılı olanlar açıklanamaz, ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

Sendika ve şubelerde aylıksız izinli olanlar, sendika adına kurulan veya işletilen kuruluşlar hariç, başka bir işle uğraşamazlar.

Mal İktisabı

Madde 62 – Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

Adli Takibata Uğrama

Madde 63 – Sendika veya sendika şubesi yöneticilerinden bir veya bir kaçının (Anayasa ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması  veya mahkum olması halinde gerekli tedbirler alınır.

Bu durumda olanlara, Sendika Yönetim Kurulunun uygun ve gerekli görmesi halinde avukat tutmak dahil hukuki yardım yapılır, ilgilinin tahliyesine kadar ücreti kendisine veya ailesine ödenir.

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın  bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

Denetim, Kapsam ve Mahiyeti

Madde 64 - Sendika ve şubeleri  denetleme organlarınca, Yasalara ve tüzük hükümlerine göre denetlenir. Yönetim kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 inci maddesi gereği sendikayı her an denetime hazır bulundurur.

Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 65 - Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

 1. a) Üye kayıt defteri,
 2. b) Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri,
 3. c) Gelen ve giden evrak defterleri,

ç)             Demirbaş eşya defteri,

 1. d) Aidat, yevmiye ve envanter defterleri ile defteri kebir,
 2. e) Gelir makbuzları zimmet kayıt defteri,
 3. f) Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.
 4. g) Şubeler de b, c,ç, d fıkrasındaki kayıtları tutmak zorundadır.
 5. h) Yukarıda yazılı defterler, Noter tasdikli olacaktır.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 66 –

 1. a)     Şube genel kurulu hariç, şubenin zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez,
 2. b)   Genel kurul hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez.
 3. c) Şube zorunlu organlarına seçilmiş olanların sendika yönetim kuruluna seçilmesi halinde şube organlarındaki

              üyeliği kendiliğinden son bulur.

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlemler

Madde 67 - Sendikanın feshi, genel kurul delege sayısının üçte iki çoğunluk kararı ile verilebilir. Ancak genel kurul ilk toplantısında çoğunluk sağlanamayıp, çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci toplantının yapılması halinde, genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendika mal varlığı ve parası genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı sendika veya üyesi olduğu

 konfederasyona veya Hazineye devredilir.

Sendikanın nakit varlığının borçlarını karşılayamaması durumunda, mal varlığı veya demirbaş eşyanın piyasa rayiçlerine göre satışı veya devri ile ödeme yapılabilir. Bu durumda ödemelerin feshe karar veren genel kurulca onaylanması şarttır.

Yetkilendirme

Madde 68 - Sendikanın taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirilmeler esas olmakla birlikte kuruluş aşamasında görevlendirilmelerinin seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu durumda görevlendirilenlere Sendika Yönetim Kurulunca yetki belgesi verilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 69 - Sendika tüzük değişikliği, sendika genel kurulu gündeminde belirtilmiş olma şartı ile özel maddesinde daha yüksek nisap öngörülen konular dışında genel kurulda mevcut delegelerin üçte iki çoğunluğu ile yapılabilir. Tüzük değişiklikleri, sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşa ve yasal mercilere bildirilir.

Tüzük değişiklikleri, sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşa ve yasal mercilere bildirilir.

Yönetmelikler

Madde 70 - Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık bulunmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

Sendika Kurucuları

Madde 71 - Sendika, ekli listede adı soyadı, baba adı, Ana adı, Doğum yeri, doğum tarihi, mesleği ve ikametgahı yazılı kurucular tarafından kurulmuştur: 

Şube Faaliyet Alanlarının Tespit Yetkisi

Madde 72 – Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanlarındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen üye sayıları dikkate alınarak gerekli düzenlemeyi yapma ve şube faaliyet alanlarını belirleme yetkisi Sendika Yönetim Kuruluna aittir.

Madde 73 – Adaylarda  Aranacak Şartlar

                Merkez veya Şubelerin zorunlu organlarında görev almak isteyenlerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a). Medeni hakları kullanmaya ehil ve hizmet kolunda fiilen çalışıyor olmak

b). Zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet,dolandırıcılık,hırsızlık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis; taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

c). Askerliğini yapmış olmak veya Askerlikle ilişkisi bulunmamak. Tecilli olanlar da Genel Başkan adayı olamaz.

d).  Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

e). Disiplin Yönünden Kınama cezasından daha yüksek bir ceza almamış olmak.(Bu Madde sadece Genel Başkan adaylarını kapsar.)

f). En az son iki yıldır “Eğitim Öğretim ve Bilim hizmetleri” hizmet kolunda görev yapıyor olmak.

Madde 74 – Genel Başkanın Seçilme süresi

                Bir kişi, Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurullar hariç en fazla 4 ( dört ) dönem seçilebilir. Dördüncü dönemden sonra Genel Başkan adayı olamaz.

Madde 75 -

Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi

(06.07. 2004 RG Tarihli ve 5198 sayılı Yasa ile Değişik)

           Eğitim Çalışanları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.

           Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebinin açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.

           Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz.

Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün kurumlarına yazılı olarak bildiriler.

           Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan  yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.

           Sendika şubeleri en az 400 üye ile kurulur.

           Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyonun organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.      

           Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır.

           Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

           Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika ve konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine yada uygun diğer bir göreve atamak zorundadır.

           Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Görevden uzaklaştırma, re’sen  emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

 

 1. Olağan Genel Kurul

Geçici Madde 1 - Sendikanın 1. Olağan Genel Kurulu; yasal süre içerisinde, sendika kurucular kurulu üyeleri ve mevcut üyelerin katılımı ile toplanır. Sendikanın ilk olağan genel kuruluna kadar şube kurulamaması ve üye sayısının bini aşması halinde, üyelerle veya üye sayılarına göre il veya kurumlardan delege seçerek genel kurul yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 2– Sendika kurucular kurulu üyeleri, bağlı oldukları şubelerin 1. Olağan genel kuruluna doğal delege olarak katılırlar. Ancak Şube yönetimine veya Denetleme kuruluna giremeyenlerin delegelik sıfatları sona erer.

Geçici Madde 3-Kurucular Kurulu 1. Olağan Genel Kurula kadar Tüzük Değişikliği yapmaya yetkilidir.

 Yürürlük

Madde 76– Bu Tüzük, kuruluş bildirimi ile birlikte valiliğe verildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 77– Bu Tüzüğü, ANADOLU EĞİTİM ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI Genel Kurulu adına Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Sendikamız; Şeflik ve memurluk için görevde yükselme sınavına girip atanamayan eğitim çalışanlarının, boş kalan kadrolara ek atama yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuş ve durum resmi yazımızla Bakanlığa iletilmiştir. Bakanlık konuyla ilgili çalışma ve araştırmalara başlamış olup, boş kadroların tespitinin yapılmasından sonra konunun değerlendirilecek olup, atama yapılıp yapılmayacağına dair karar verileceği belirtilmiştir. Sendikamız konuyla ilgili olarak hem İnsan Kaynakları Genel Müdürümüzden, hem de Sayın Müsteşarımızdan randevu talep etmiş olup, bu konu detaylı şekilde sayın yetkililerimize birbir aktarılacaktır. Ayrıca sendikamız konunun takipçisi olacak ek atama yapılabilmesi için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. AND-SEN GENEL MERKEZİ

Tüm kurumların uyması gereken genel çerçeve görevde yükselme yönetmeliği 22 Ekim 2016 tarihi itibariyle değiştirildi. Buna göre; Daha önceki uygulamada sadece şube müdürü ve müdür düzeyindeki kadrolar için yazılı sınav sonrasında sözlü sınav uygulanıyordu ve şef ve altındaki unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yazılı sınav puanı esas alınıyordu. Yapılan değişikliğe göre şef ve altındaki unvanlara yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalar için de yazılı sınava ek olarak sözlü sınav şartı getirildi. Buna göre yazılı sınava giren ve en yüksek puanı alan beş katı aday sözlü sınava alınacak. Yazılı sınavdaki puan şartı da 70'ten 60'a indirildi. Bir diğer değişiklik de unvan değişikliği sınavında oldu. Unvan değişikliği suretiyle atama yapılan kadrolara da yazılı sınava ek olarak sözlü sınav şartı getirildi.

Sendikamız sözlü sınav uygulamasına karşı olup, illede bu sınav yapılacaksa, sınav odasında kameraların olması ve kayıt altına alınması ve her sendikadan birer temsilcinin komisyonda bulunması kaçınılmazdır. Eğer bunlar yapılmazsa yapılacak bu sözlü sınavlara şaibe bulaşmasınında kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır. Sendikamız konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. AND-SEN GENEL MERKEZİ

Pazar, 23 Ekim 2016 16:46

Logomuz

Pazar, 23 Ekim 2016 16:43

Sendika Hesap Bilgileri

Sendika Hesap Bilgileri...

Pazartesi, 30 Haziran 2014 00:00

Kurucu Üyelerimiz

Kurucu Üyelerimiz...

Pazartesi, 30 Haziran 2014 00:00

Disiplin Kurulumuz

Disiplin Kurulumuz...

Pazartesi, 30 Haziran 2014 00:00

Denetleme Kurulumuz

Denetleme Kurulumuz...

Pazartesi, 30 Haziran 2014 00:00

Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Pazartesi, 30 Haziran 2014 00:00

Genel Başkanımız

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 Doğum Tarihi          1966

Medeni Durum           Evli

Askerlik Durumu        Tamamlandı

İŞ TECRÜBESİ

1988                           Devlet memurluğuna giriş 

2007                           Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

2008                           Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı – Halen

                                  Görevdeyim.

GÖREV YERİ                Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ÜNVANI                       ŞEF

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 İlk ve Orta öğrenimimi Polatlı’da – Lise öğrenimimi Çubuk Lisesinde – Yüksek Öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Davranışlar Bölümünde tamamladım.

KATILDIĞI SEMİNER ve KURSLAR

1997-1998-1999 Yıllarında Ankara’da 3 Yıl Tiyatro Yönetmenliği Kursu – 1997 Yılında Aksaray’ da Saymanlık Hizmetiçi Eğitim Semineri – 1999 Yılında Trabzon Beşikdüzü’ nde Saymanlık  Hizmetiçi Semineri- 2007 Yılında Yalova’da 3 haftalık  Görevde yükselme semineri ( seminer sonunda yapılan sınavı kazandım, Atamam Ardahan İl'ine yapıldığı için kararnamemi iptal ettirdim)- 2008 Yılında Ankara’da Resmi Yazışma Kuralları Hizmetiçi Semineri- 20-23 Mart 2013 tarihleri Arasında Polonya'nın Lodz şehrinde Yunanistan-İtalya-Polonya ve Türki'yenin katıldığı Avrupa Birliği seminerine katıldım. 

 

ALDIĞI ÖDÜL-BAŞARI VE KATILIM BELGELERİ

1 adet sicil ortalamasından 1 derece yükseltilmesi-3 Adet Belediye Başkanlığından PLAKET – 1 Adet Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden PLAKET- 1 Adet Terör Mağdurları Derneğinden PLAKET – 1 Adet Bağımsız Eğt.Çal.Sendikası Gen.Mrz.den Plaket- 1 Adet Melek Tanıtım ve Reklam firmasından Plaket- 1 Adet And-Sen Gen.Mrk.den Plaket; 3 Adet Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü TEŞEKKÜR Belgesi – 1 Adet Kaymakamlık TAKDİR Belgesi – 12 Adet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TEŞEKKÜR Belgesi - 4 Adet Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerine ait TEŞEKKÜR belgesi. Polonya'da Avrupa Birliği Semineri Katılım Belgesi.